زگیل

زگیــل یکــی از شــایع تــرین شــکایت هــای پوستی اسـت و درمـان آن بـرای پزشـکان یک مشکل شایع بالینی اسـت. بـرای درمان زگیل روش های متفاوتی وجـود دارد کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت:

1- تخریـب فیزیکـی مانند سوزاندن ضایعه با سرما و تخریـب بـه کمـک لیزر

2- برداشتن زگیـل از طریـق جراحـی

3- تخریـب شـیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی هضم کننده زگیل مانند اســید سالیــسیلیک

4- ایمونوتراپی با استفاده از مواد تماسی

با وجود روش های درمانی متفاوت موجود، هیچ انتخاب درمانی واحـدی وجود ندارد که در تمام موارد مؤثر باشد اما روش آخر بخصوص در موارد زگیل های مقاوم  به سایر درمان ها قابل استفاده است و به سادگی از طریق مواد محرک سیستم ایمنی و طی چند جلسه زگیل ها را از بین می برد. اگر میزان مواد مورد استفاده و نوع آن ها درست انتخاب شود این روش معمولاً بدون عارضه است و اکثر بیمـاران درمان را بـه خـوبی تحمـل مـی کننـد. بعضی ضایعات تحریکی ناشی از تماس مواد با پوست نیز به راحتی قابل کنترل هستند. ایمونوتراپی زگیل ها دردنـاک نیـست و نـسبت بـه اکثر درمان های دیگر زگیل ایمن تر است. همچنین در این روش تعداد زیادی از ضایعات را می توان همزمان درمان کرد و درمان بـرای بیمـار گـران و بـرای پزشـک نیـز وقـت گیر نیست. به همین دلایل توصیه می شود که ایمونوتراپی زگیل به عنوان درمان خط اول در نظر گرفته شود. درمـان بایـد فقـط توسـط پزشک و در کلینیک صورت گیرد و بیماران باید بـرای موفقیت درمان جلسات مقرر شده را بطور منظم دنبال کنند.

با توجه به موفقیت درمان زگیل بخصوص انواع مقاوم به روش ایمونوتراپی و با توجه به شیوع نسبتاً بالای بیماری و تاثیر عمده ی آن بر زیبایی، مرکز ایمونوتراپی بیمارستان آیت الله یثربی کاشان با استفاده از این روش در خدمت بیماران محترم می باشد.

References:

1. Thappa DM, Chiramel MJ. Evolving role of immunotherapy in the treatment of refractory warts.  Indian Dermatol Online J. 2016 Sep-Oct;7(5):364-370.

2. Vlahovic TC, Khan MT. The Human Papillomavirus and Its Role in Plantar Warts: A Comprehensive Review of Diagnosis and Management. Clin Podiatr Med Surg. 2016 Jul;33(3):337-53.

3. Aldahan AS, Mlacker S, Shah VV, Kamath P, Alsaidan M, Samarkandy S, Nouri K. Efficacy of intralesional immunotherapy for the treatment of warts: A review of the literature. Dermatol Ther. 2016 May;29(3):197-207.

4. Ali FR, Al-Niaimi F. Laser-assisted drug delivery in dermatology: from animal models to clinical practice. Lasers Med Sci. 2016 Feb;31(2):373-81.